Бизнес пре-акселератор на Североизтока

 

Записаните в програмата "Бизнес пре-акселератор на Североизтока" ще получат цялостен комплекс от консултантски услуги съгласно индивидуално разработени планове за подкрепа за започване и развитие на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес. Те ще включват  елементи с различна тежест в зависимост от конкретните нужди на желаяещия да стартира собствен бизнес, като могат да бъдат добавени нови елементи при евентуални специфични потребности на участника.

Обучението цели записаните да опознават и развиват своите силни и оценят критично своите слаби страни, както и своите функционални, съдържателни и адаптивни умения през призмата на най-подходящия за тях бизнеспроект, да планират своето саморазвитие, да владеят източниците на мотивация и страст за промяна, да саморазвиват лидерски умения, да генерират сами множество бизнес идеи за свой собствен бизнес по най-модерните техники от последните години, да оценят критично и изчерпателно силните и слаби страни на своите бизнес-идеи с оглед тяхната реалистичност, успеваемост и адекватност на регионалните и местните условия, да планират подробно, ефективно и ефикасно свой собствен бизнес, да са подготвени за финансиране и първия етап на самостоятелна предприемаческа дейност.

Проектът е насочен към стимулиране и подкрепяне на предприемаческата активност и  готовността за самостоятелна заетост на територията на Североизточен район чрез информиране на поне 260 души и мотивиране, консултиране и подкрепа на 200 безработни, неактивни и 60 наети лица, които да създадат поне 60 нови предприятия

 
Picture1.png
logo_BG-right-no-back.png