ЦПО Екселиа е партньор по проект Бизнес пре-акселератор на Североизтока

 

На 1 юни стартира проект Бизнес пре-акселератор на Североизтока, в който ЦПО “Екселиа” е партньор.Проектът е насочен към стимулиране и подкрепяне на предприемаческата активност и готовността за самостоятелна заетост на територията на Североизточен район чрез информиране на поне 260 души и мотивиране, консултиране и подкрепа на 200 безработни, неактивни и 60 наети лица, които да създадат поне 60 нови предприятия.Проектът ще мобилизира опит, експертиза и влияние от шест партньора - Сдружение Бизнес агенция,център от типа "едно гише" за подкрепа на предприемачеството и социалните иновации, специализираното в бизнесобучения ЦПО "Екселиа",обединението на 29 младежки НПО от Варна Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица", и иновационните центрове и стартъп хъбове Сдружение "Споделено Работно място -Варна" и Сдружение "Български Бизнес Форуми", Община Варна, като център на Североизточен район и катализатор на предприемаческата активност, за да бъде тя ефективно насочена към перспективни и иновативни сфери в синергия с регионалните стратегии и инициативи и в синхрон с други местни инициативи.Проектът цели в продължение на 14 месеца във Варненска, Шуменска, Добричка и Силистренска област да се насърчи самостоятелната заетост в района като възможност за устойчиво интегриране на пазара на труда на безработните, предимно младите хора, и в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и млади хора от маргинализирани общности.Опитът на партньорите в проекти със социалночувствителни групи и активната социална програма на Община Варна ще бъдат приложени за разширяване на обхвата на целевите групи, включени в дейностите, за привличане и на участници от специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като жените, младите хора, по-възрастните, хора с увреждания, дълготрайно безработни.Ще бъдат привлечени и подкрепени и наети лица с опит и умения, които имат нагласа за собствен бизнес, особено от сфери на бизнеса с висок иновативен потенциал.