ЦПО Екселиа е партньор по проект Бизнес пре-акселератор на Североизтока

 

На 1 юни стартира проект Бизнес пре-акселератор на Североизтока, в който ЦПО “Екселиа” е партньор.Проектът е насочен към стимулиране и подкрепяне на предприемаческата активност и готовността за самостоятелна заетост на територията на Североизточен район чрез информиране на поне 260 души и мотивиране, консултиране и подкрепа на 200 безработни, неактивни и 60 наети лица, които да създадат поне 60 нови предприятия.Проектът ще мобилизира опит, експертиза и влияние от шест партньора - Сдружение Бизнес агенция,център от типа "едно гише" за подкрепа на предприемачеството и социалните иновации, специализираното в бизнесобучения ЦПО "Екселиа",обединението на 29 младежки НПО от Варна Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица", и иновационните центрове и стартъп хъбове Сдружение "Споделено Работно място -Варна" и Сдружение "Български Бизнес Форуми", Община Варна, като център на Североизточен район и катализатор на предприемаческата активност, за да бъде тя ефективно насочена към перспективни и иновативни сфери в синергия с регионалните стратегии и инициативи и в синхрон с други местни инициативи.Проектът цели в продължение на 14 месеца във Варненска, Шуменска, Добричка и Силистренска област да се насърчи самостоятелната заетост в района като възможност за устойчиво интегриране на пазара на труда на безработните, предимно младите хора, и в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и млади хора от маргинализирани общности.Опитът на партньорите в проекти със социалночувствителни групи и активната социална програма на Община Варна ще бъдат приложени за разширяване на обхвата на целевите групи, включени в дейностите, за привличане и на участници от специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като жените, младите хора, по-възрастните, хора с увреждания, дълготрайно безработни.Ще бъдат привлечени и подкрепени и наети лица с опит и умения, които имат нагласа за собствен бизнес, особено от сфери на бизнеса с висок иновативен потенциал.

 

ПЛАТФОРМА ЗА "НОВО РЕШЕНИЕ - NEW FIX"

 
EMS-bul [Converted].png

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
 на Община Варна по Програма ,,Варна  – Европейска младежка столица 2017”

download.png
 
 

В рамките на проект NUFIX - МОДЕЛ ЗА НОВИ РЕШЕНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЗА БИЗНЕСА по Програма "Варна - Европейска Младежка Столица – 2017" по ключово направление "Младите професионалисти" бе създадена онлайн платформа за "новo решениe - new fix". Това е база за заявяване на наболял проблем от сферата на бизнеси, опериращи в града, спрямо които традиционните решения вече не са ефективни, и за регистрация на идеи на млади иноватори. Платформата nufix.bg ще събира желаещи да участват в експеримента младежи с различна подготовка и интереси oт една страна, и предприемачи и бизнесмени, които са склонни да потърсят нетрадиционни решения на проблеми в ежедневната си бизнес практика сред младите иноватори от Варна.

Идеята за създаване на платформа за общуване и обмен на идеи между бизнеса и младите иноватори стъпва върху засилване на възможността да се прилага подготвено и компетентно методът на "разрушителните иновации". Това са иновации без сериозни инвестиции, “хрумвания”, създаващи нови модели, нови продукти и организационни и управленски структури, нови пазари и пазарни отношения на базата на нови ценности, отхвърляйки съществуващите стари. Не е необходимо разрушителните иновации да представляват “върхови технологии”. Най-често те са резултат на комбинации от съществуващи пазарно утвърдени услуги или продукти, организационни или технологични инструменти, прилагани чрез иновативни бизнес модели. Често техните възможности са изненадващи за бизнеса и инвеститорите, тъй като са извън рамката на вътрешнофирмените подобрения или организационното усъвършенстване. Разрушителните иновации са възможно приложение на нови методи за решаване на стари проблеми ("TEACHING OLD DOGS NEW TRICKS"). Разрушителните иновации изместват старите организационни структури, процеси, продукти, услуги и технологии. За да се задейства подобен процес, е необходимо често въвличане на външни участници, които да предложат решения на база на специфични умения и таланти, без да са част от утвърдените вериги на стойността на съответния бизнес. Дефинираните решения могат да бъдат задвижени като отделен предприемачески процес - нов продукт, нова услуга - като поддоставчик на бизнеса, заявил проблема, или ново мобилно приложение, нова платформа. За да се стигне до ефективни, приложими и жизнеспособни иновации, е необходимо да се осигури интердисциплинарна платформа и опитни преподаватели и ментори, в процеса да се въвлекат участници с различни умения и таланти, които да бъдат обучени и стимулирани да развият своя иновационен потенциал, мениджърски и лидерски стил. За реализиране на модела вече работи nufix.bg - онлайн платформа за обмен на информация между заявители на проблеми, търсещи иновативни решения, и млади професионалисти и предприемачи, предлагащи промени. Тя вече се популяризира сред варненски компании и ще се привлекат за участие поне 40 фирми, от които ще се очаква сътрудничество поне на 20 в процеса на реализиране на проекта. Фирмите ще заявяват проблеми, търсещи нетрадиционни решения, а младите участници ще търсят решения. В процес на сформиране са 4 групи от по 10 младежи с различна подготовка, таланти и интереси, които ще участват в по 4 подготвителни сесии за повишаване на уменията за използване на подхода на "разрушителната иновация" в прилагането на организационна или техническа промяна. Обученията ще се осъществяват под формата на уъркшоп занимания, постер сесии,обсъждане на учебни филми,мозъчни атаки,mind mapping. Обученията ще са фокусирани не върху предприемачески умения, а върху мастериране на петте ключови иновационни умения. Участниците ще се научат как да мобилизират своите личностни спецификации, компетенции и таланти за генериране и тестване на иновационни идеи. Сесиите ще се водят от двама опитни експерти в предприемачески обучения и поддържани от четирима ментори от реалния бизнес, двама от които млади старт-ъп предприемачи, утвърдили успешен собствен бизнес на база на “разрушителна иновация”. Групите ще обсъждат и тестват решения, като ще подготвят и 10 концепции, като се очаква проектът да завърши с поне един старт-ъп.

 

NUFIX - МОДЕЛ ЗА НОВИ РЕШЕНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЗА БИЗНЕСА

 
 
 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
 на Община Варна по Програма ,,Варна  – Европейска младежка столица 2017”

Varna.jpg

“Екселиа” ЕООД започна изпълнение на проект по Програма "Варна - Европейска Младежка Столица" по ключови направления "Младите професионалисти". Проектът “NUFIX - МОДЕЛ ЗА НОВИ РЕШЕНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЗА БИЗНЕСА” е на стойност 17 200 лева ( от които безвъзмездна помощ по Програмата на стойност 10 000 лв.) и се реализра в периода 25.07.2017 – 19.11.2017 г.

Проектът представлява модел за мотивиране и иновативно обучение на младежи (студенти и професионалисти) за генериране и валидиране на решения на реални бизнес проблеми на варненски компании по метода на "разрушителните иновации". Ще се създаде платформа за "новo решениe - new fix" - база за заявяване на наболял проблем от сферата на бизнеси, опериращи в града, спрямо които традиционните решения вече не са ефективни. Платформата ще събира желаещи да участват в експеримента младежи с различна подготовка и интереси. Менторски екип ще сформира 4 групи с различен състав. Групите ще преминат през комплекс от интерактивни занятия - иновационни сесии, включващи едновременно развитие на лични умения и компетенции на участващите за повишаване на тяхната способност да генерират и оценяват идеи на база на компетенциите си и личностните си спецификации, както и ръководство за разгръщане на идеите и екипно надграждане на комплекса от идеи и умения за формулиране и тестване на идеите. 4 екипа участници с различна подготовка и интереси съвместно с ментори ще разработват иновативни предприемачески отговори на дефиниран от работодателя проблем, за да представят своите решения пред смесен съвет от специалисти. При избор на победител "супер екип" от всички участващи ще разработи най-добрата концепция, за да я финализира в концепция за старт-ъп (proof of concept), който да бъде предложен за финансиране на фонд. Моделът подлежи на трансфер и повторение.

 

Обучителни курсове по програмата "Аз Мога Повече"

 

ЦПО "Екселиа" обучава по почти 100 курсиста годишно в различни курсове за професионална квалификация. От 2 декември започват курсове за дистанционн обучение по "Оперативно счетоводство", "Икономика и мениджмънт", "Бизнес администрация", 'Сътрудник социални дейности" по програма "Аз мога повече".

Ако сте одобрени за обучение с ваучери, можете да ни потърсите за повече информация. “Екселиа” ЕООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение (доставчик на услуги за ключови компетентности и професионално обучение по програма "Аз мога повече").

Как да се запишете при нас?


Издаденото Ви от бюрото по труда уведомление удостоверява, че вече сте одобрен за програмата ("Аз мога повече") и в едномесечен срок трябва да си намерите доставчик на обучение.

За да се запишете в “Екселиа”, трябва да донесете или изпратите с куриер уведомлението в нашия офис, за да го подпечатаме и да ви го върнем. Когато го изпращатe, е необходимо да ни оставите следните данни: ЕГН, телефон, адрес за обратна кореспонденция, както и имейл. С подпечатаното от нас уведомление удостоверявате, че сте ни избрали за доставчик. В него се упоменава и датата на започване на курса. Трябва да го занесете в бюрото по труда, преди да изтече срокът му. Седем дни преди началото на курса ще Ви издадат ваучер (оригинал и копие), който трябва да ни предоставите. Сключваме договор и започвате Вашето обучение по програмата. Получавате подробни инструкции по имейл относно курса и задължителните изисквания по програмата.

За повече информация:
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” 11
052 307 398
e-mail: office@excellia.bg
facebook: excellia