Бизнес пре-акселератор на Североизтока

 

Записаните в програмата "Бизнес пре-акселератор на Североизтока" ще получат цялостен комплекс от консултантски услуги съгласно индивидуално разработени планове за подкрепа за започване и развитие на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес. Те ще включват  елементи с различна тежест в зависимост от конкретните нужди на желаяещия да стартира собствен бизнес, като могат да бъдат добавени нови елементи при евентуални специфични потребности на участника.

Обучението цели записаните да опознават и развиват своите силни и оценят критично своите слаби страни, както и своите функционални, съдържателни и адаптивни умения през призмата на най-подходящия за тях бизнеспроект, да планират своето саморазвитие, да владеят източниците на мотивация и страст за промяна, да саморазвиват лидерски умения, да генерират сами множество бизнес идеи за свой собствен бизнес по най-модерните техники от последните години, да оценят критично и изчерпателно силните и слаби страни на своите бизнес-идеи с оглед тяхната реалистичност, успеваемост и адекватност на регионалните и местните условия, да планират подробно, ефективно и ефикасно свой собствен бизнес, да са подготвени за финансиране и първия етап на самостоятелна предприемаческа дейност.

Проектът е насочен към стимулиране и подкрепяне на предприемаческата активност и  готовността за самостоятелна заетост на територията на Североизточен район чрез информиране на поне 260 души и мотивиране, консултиране и подкрепа на 200 безработни, неактивни и 60 наети лица, които да създадат поне 60 нови предприятия

 
Picture1.png
logo_BG-right-no-back.png

Понятието акселератор

 

В днешно време растежът на акселераторски програми е толкова голям, че е трудно да се преброят колко всъщност са те на брой.
Безспорно Y Combinator е бил първата такава програма, започнал през март 2005, а успехът му е вдъхновил мнозина да последват примера му, копирайки дори принципа и метода му на действие. (Seedcamp, TechStars London (преди Springboard), Founder Institute и Startupbootcamp)
Какво е нужно, за да успее един акселератор? Стартъп акселераторите са сравнително нов и „модерен“ вид бизнес инкубатор с цел печалба, които привличат по-малки екипи от хора чрез отворена система за записване и предоставя финансиране, менторство и обучение, на определен брой неопитни и нови компании, за да започнат своя бизнес. След „завършването“ на програмата се предполага, че стартъпите трябва да са използвали капитала, менторството и обратната връзка от страна на експертите, за да могат да се развият в устойчив бизнес или поне да успеят да убедят инвеститори да повярват в тях.
В Европа има близо 100 акселератора, което за такъв малък регион е доста високо число, но съставянето на списък с акселератори е трудна задача, поради стриктната дефиниция на понятието.
В крайна сметка обаче, качеството на въпросния акселератор е това, което има значение, и дали е по-добре за предприемачите да се присъединят към вече съществуващи стартъпи вместо да създават нов сами.

Източник:
Wauters Robin (2013): „It’s getting crowded: with roughly 100 startup accelerators across Europe, how many are enough?“ http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/

 

Отворена програма за насърчаване на предприемачеството по ОПИК

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА: Насърчаване на предприемачеството 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: 
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г. - за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;
2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г. - за кандидати с КИД в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 80% - de minimis

- МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ - 50 000 лв. 
- МАКСИМАЛЕН 200 000 лв.

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“:

• Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия - 36 975 272.43 лева в т.ч.:

- Сектори с изключение на ИКТ - 30 252 495.63 лева;

- ИКТ сектори 6 722 776.80 лева 

• Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства - 30 252 495.63 лева

•         БЕНЕФИЦИЕНТИ: 
• Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; 

•         Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;

•         Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

•         С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

•         С20 „Производство на химични продукти“;

•         С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

•         С27 „Производство на електрически съоръжения“;

•         С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

•         С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

•         С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

•         J58 „Издателска дейност“;

•         J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

•         J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

•         J63 „Информационни услуги“;

•         M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

•         С14 „Производство на облекло“;

•         С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

•         С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

•         С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

•         С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

•         С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

•         С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

•         С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

•         С25.62 „Механично обработване на метал“;

•         С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

•         С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

•         С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

•         J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

•         J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

•         M71.11 „Архитектурни дейности“;

•         М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

•         M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

•         M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

•         Q86 „Хуманно здравеопазване“;

•         Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

•         Q88 „Социална работа без настаняване“.

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) (Задължителна); 

2. Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: 

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. от 2 600 лв . Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Екипът на кандидата може да включва:

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка

1. Предприемача (следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.);

2. Лица, различни от предприемача (не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца)

II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги

3. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.

5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6. Разходи за външни услуги за:

•         изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);

•         разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;

•         изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги); 

•         създаване на интернет страница на кандидата;

•         защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6. могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ в т. ч. и :

•         разходи за закупуване на земя и сгради;

•         разходи за строително-монтажни работи (СМР);

•         разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);

•         разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;

•         разходи за възстановим ДДС.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:

•         на жени предприемачи; 

•         проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени:

•         проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

•         проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране;

ИНДИКАТОРИ:
Постигната целева стойност за индикаторите „Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби“ и „Прогнозна стойност на EBITDA“ следва да съответства на данните в Бизнес плана (Приложение А). Бенефициентът има ангажимент да извърши отчитане на тези индикатори в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.-

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца.

 

ЦПО Екселиа е партньор по проект Бизнес пре-акселератор на Североизтока

 

На 1 юни стартира проект Бизнес пре-акселератор на Североизтока, в който ЦПО “Екселиа” е партньор.Проектът е насочен към стимулиране и подкрепяне на предприемаческата активност и готовността за самостоятелна заетост на територията на Североизточен район чрез информиране на поне 260 души и мотивиране, консултиране и подкрепа на 200 безработни, неактивни и 60 наети лица, които да създадат поне 60 нови предприятия.Проектът ще мобилизира опит, експертиза и влияние от шест партньора - Сдружение Бизнес агенция,център от типа "едно гише" за подкрепа на предприемачеството и социалните иновации, специализираното в бизнесобучения ЦПО "Екселиа",обединението на 29 младежки НПО от Варна Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица", и иновационните центрове и стартъп хъбове Сдружение "Споделено Работно място -Варна" и Сдружение "Български Бизнес Форуми", Община Варна, като център на Североизточен район и катализатор на предприемаческата активност, за да бъде тя ефективно насочена към перспективни и иновативни сфери в синергия с регионалните стратегии и инициативи и в синхрон с други местни инициативи.Проектът цели в продължение на 14 месеца във Варненска, Шуменска, Добричка и Силистренска област да се насърчи самостоятелната заетост в района като възможност за устойчиво интегриране на пазара на труда на безработните, предимно младите хора, и в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и млади хора от маргинализирани общности.Опитът на партньорите в проекти със социалночувствителни групи и активната социална програма на Община Варна ще бъдат приложени за разширяване на обхвата на целевите групи, включени в дейностите, за привличане и на участници от специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като жените, младите хора, по-възрастните, хора с увреждания, дълготрайно безработни.Ще бъдат привлечени и подкрепени и наети лица с опит и умения, които имат нагласа за собствен бизнес, особено от сфери на бизнеса с висок иновативен потенциал.

 

ПЛАТФОРМА ЗА "НОВО РЕШЕНИЕ - NEW FIX"

 
EMS-bul [Converted].png

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
 на Община Варна по Програма ,,Варна  – Европейска младежка столица 2017”

download.png
 
 

В рамките на проект NUFIX - МОДЕЛ ЗА НОВИ РЕШЕНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЗА БИЗНЕСА по Програма "Варна - Европейска Младежка Столица – 2017" по ключово направление "Младите професионалисти" бе създадена онлайн платформа за "новo решениe - new fix". Това е база за заявяване на наболял проблем от сферата на бизнеси, опериращи в града, спрямо които традиционните решения вече не са ефективни, и за регистрация на идеи на млади иноватори. Платформата nufix.bg ще събира желаещи да участват в експеримента младежи с различна подготовка и интереси oт една страна, и предприемачи и бизнесмени, които са склонни да потърсят нетрадиционни решения на проблеми в ежедневната си бизнес практика сред младите иноватори от Варна.

Идеята за създаване на платформа за общуване и обмен на идеи между бизнеса и младите иноватори стъпва върху засилване на възможността да се прилага подготвено и компетентно методът на "разрушителните иновации". Това са иновации без сериозни инвестиции, “хрумвания”, създаващи нови модели, нови продукти и организационни и управленски структури, нови пазари и пазарни отношения на базата на нови ценности, отхвърляйки съществуващите стари. Не е необходимо разрушителните иновации да представляват “върхови технологии”. Най-често те са резултат на комбинации от съществуващи пазарно утвърдени услуги или продукти, организационни или технологични инструменти, прилагани чрез иновативни бизнес модели. Често техните възможности са изненадващи за бизнеса и инвеститорите, тъй като са извън рамката на вътрешнофирмените подобрения или организационното усъвършенстване. Разрушителните иновации са възможно приложение на нови методи за решаване на стари проблеми ("TEACHING OLD DOGS NEW TRICKS"). Разрушителните иновации изместват старите организационни структури, процеси, продукти, услуги и технологии. За да се задейства подобен процес, е необходимо често въвличане на външни участници, които да предложат решения на база на специфични умения и таланти, без да са част от утвърдените вериги на стойността на съответния бизнес. Дефинираните решения могат да бъдат задвижени като отделен предприемачески процес - нов продукт, нова услуга - като поддоставчик на бизнеса, заявил проблема, или ново мобилно приложение, нова платформа. За да се стигне до ефективни, приложими и жизнеспособни иновации, е необходимо да се осигури интердисциплинарна платформа и опитни преподаватели и ментори, в процеса да се въвлекат участници с различни умения и таланти, които да бъдат обучени и стимулирани да развият своя иновационен потенциал, мениджърски и лидерски стил. За реализиране на модела вече работи nufix.bg - онлайн платформа за обмен на информация между заявители на проблеми, търсещи иновативни решения, и млади професионалисти и предприемачи, предлагащи промени. Тя вече се популяризира сред варненски компании и ще се привлекат за участие поне 40 фирми, от които ще се очаква сътрудничество поне на 20 в процеса на реализиране на проекта. Фирмите ще заявяват проблеми, търсещи нетрадиционни решения, а младите участници ще търсят решения. В процес на сформиране са 4 групи от по 10 младежи с различна подготовка, таланти и интереси, които ще участват в по 4 подготвителни сесии за повишаване на уменията за използване на подхода на "разрушителната иновация" в прилагането на организационна или техническа промяна. Обученията ще се осъществяват под формата на уъркшоп занимания, постер сесии,обсъждане на учебни филми,мозъчни атаки,mind mapping. Обученията ще са фокусирани не върху предприемачески умения, а върху мастериране на петте ключови иновационни умения. Участниците ще се научат как да мобилизират своите личностни спецификации, компетенции и таланти за генериране и тестване на иновационни идеи. Сесиите ще се водят от двама опитни експерти в предприемачески обучения и поддържани от четирима ментори от реалния бизнес, двама от които млади старт-ъп предприемачи, утвърдили успешен собствен бизнес на база на “разрушителна иновация”. Групите ще обсъждат и тестват решения, като ще подготвят и 10 концепции, като се очаква проектът да завърши с поне един старт-ъп.

 

NUFIX - МОДЕЛ ЗА НОВИ РЕШЕНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЗА БИЗНЕСА

 
 
 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа
 на Община Варна по Програма ,,Варна  – Европейска младежка столица 2017”

Varna.jpg

“Екселиа” ЕООД започна изпълнение на проект по Програма "Варна - Европейска Младежка Столица" по ключови направления "Младите професионалисти". Проектът “NUFIX - МОДЕЛ ЗА НОВИ РЕШЕНИЯ ОТ МЛАДИТЕ ЗА БИЗНЕСА” е на стойност 17 200 лева ( от които безвъзмездна помощ по Програмата на стойност 10 000 лв.) и се реализра в периода 25.07.2017 – 19.11.2017 г.

Проектът представлява модел за мотивиране и иновативно обучение на младежи (студенти и професионалисти) за генериране и валидиране на решения на реални бизнес проблеми на варненски компании по метода на "разрушителните иновации". Ще се създаде платформа за "новo решениe - new fix" - база за заявяване на наболял проблем от сферата на бизнеси, опериращи в града, спрямо които традиционните решения вече не са ефективни. Платформата ще събира желаещи да участват в експеримента младежи с различна подготовка и интереси. Менторски екип ще сформира 4 групи с различен състав. Групите ще преминат през комплекс от интерактивни занятия - иновационни сесии, включващи едновременно развитие на лични умения и компетенции на участващите за повишаване на тяхната способност да генерират и оценяват идеи на база на компетенциите си и личностните си спецификации, както и ръководство за разгръщане на идеите и екипно надграждане на комплекса от идеи и умения за формулиране и тестване на идеите. 4 екипа участници с различна подготовка и интереси съвместно с ментори ще разработват иновативни предприемачески отговори на дефиниран от работодателя проблем, за да представят своите решения пред смесен съвет от специалисти. При избор на победител "супер екип" от всички участващи ще разработи най-добрата концепция, за да я финализира в концепция за старт-ъп (proof of concept), който да бъде предложен за финансиране на фонд. Моделът подлежи на трансфер и повторение.

 

Обучителни курсове по програмата "Аз Мога Повече"

 

ЦПО "Екселиа" обучава по почти 100 курсиста годишно в различни курсове за професионална квалификация. От 2 декември започват курсове за дистанционн обучение по "Оперативно счетоводство", "Икономика и мениджмънт", "Бизнес администрация", 'Сътрудник социални дейности" по програма "Аз мога повече".

Ако сте одобрени за обучение с ваучери, можете да ни потърсите за повече информация. “Екселиа” ЕООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение (доставчик на услуги за ключови компетентности и професионално обучение по програма "Аз мога повече").

Как да се запишете при нас?


Издаденото Ви от бюрото по труда уведомление удостоверява, че вече сте одобрен за програмата ("Аз мога повече") и в едномесечен срок трябва да си намерите доставчик на обучение.

За да се запишете в “Екселиа”, трябва да донесете или изпратите с куриер уведомлението в нашия офис, за да го подпечатаме и да ви го върнем. Когато го изпращатe, е необходимо да ни оставите следните данни: ЕГН, телефон, адрес за обратна кореспонденция, както и имейл. С подпечатаното от нас уведомление удостоверявате, че сте ни избрали за доставчик. В него се упоменава и датата на започване на курса. Трябва да го занесете в бюрото по труда, преди да изтече срокът му. Седем дни преди началото на курса ще Ви издадат ваучер (оригинал и копие), който трябва да ни предоставите. Сключваме договор и започвате Вашето обучение по програмата. Получавате подробни инструкции по имейл относно курса и задължителните изисквания по програмата.

За повече информация:
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” 11
052 307 398
e-mail: office@excellia.bg
facebook: excellia