Компетенции и квалификации

Център за професионално обучение "Екселиа" има лиценз от Националната агенция за Професионално образование и обучение (НАПОО), като Център, в който се предлага качествено професионално обучение по 19 специалности в областта на компютърните технологии, строителството, управлението, социалните дейности и туризма!

Съгласно споразумение на основание чл.7, ал.7 от ПМС 251/21.10.2009г., ЦПО "Екселиа" към "Екселиа" ЕООД (с лиценз №200512241) е одобрен доставчик на услуги под номер 178 от Агенцията по заетостта за извършване на обучение с ваучери на безработни и заети лица по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Дистанционно обучение чрез Moodle

Най-общо дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър. Този нов метод повишава възможността за обучение на хората, които работят, но искат да продължат своето обучение и да повишат своята квалификация. Предоставят се възможности за учене през целия живот на хора от всякаква възраст, с различен начин на живот, способности и финансови възможност

 
 

Квалификации